Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Quản lý phiếu thu

I. Quản lý loại phiếu thu

Loại phiếu thu là danh mục phiếu giúp bạn dễ dàng phân loại các loại phiếu theo ý muốn của mình như Thu nợ, Bán hàng,… bên cạnh đó, hệ thống sẽ cài đặt sẵn những loại phiếu thu cố định phù hợp với từng loại nhu cầu nhất định của salon, ví dụ như thu nợ sẽ được hệ thống cài đặt cố định, khi bạn thu nợ hệ thống sẽ tự động chọn loại phiếu thu nợ cho bạn.

1. Thêm mới loại phiếu thu

Tại trang Thu chi / Phiếu thu, chọn Loại phiếu thu, chọn Thêm loại phiếu thu, hệ thống hiển thị popup để người dùng điền thông tin.

 

 

Lưu ý: Những mục có dấu  (*) bắt buộc điền thông tin

 

2. Xoá loại phiếu thu

Tại trang Loại phiếu thu, chọn xóa loại phiếu thu muốn xoá.

Lưu ý: Những loại phiếu thu được hệ thống cài đặt sẵn không xoá được 

 

II. Quản lý phiếu thu

1. Tạo phiếu thu

Tại trang Thu chi / Phiếu thu, chọn Tạo phiếu thu, hệ thống hiển thị popup để người dùng điền thông tin.

 

 

Lưu ý: Những mục có dấu  (*) bắt buộc điền thông tin

 

2. Chỉnh sửa và xóa phiếu thu

(1): Khi chọn chỉnh sửa, hệ thống sẽ hiển thị popup chứa thông tin phiếu thu như khi tạo mới phiếu thu.

(2): Khi chọn xóa phiếu thu, hệ thống hiển thị cảnh báo để xác nhận rằng bạn chắc chắn muốn xóa phiếu thu này ra khỏi hệ thống.

 

Lưu ý: Đối với những loại phiếu được hệ thống cài đặt sẵn thì không chỉnh sửa và xóa được tại màn hình danh sách Phiếu thu, bắt buộc người dùng phải vào màn hình chi tiết để chỉnh sửa, đối với Loại phiếu thu công nợ người dùng phải vào thông tin chi tiết của Khách hàng/ Công nợ để xoá, đối với phiếu thu có “ loại phiếu thu bán hàng”  người dùng vào trang chi tiết hoá đơn để xoá (huỷ hoá đơn) và chỉnh sửa (huỷ thanh toán).

 

3. Xem danh sách phiếu thu

Tại trang Thu chi / Phiếu thu, hệ thống mặc định hiển thị danh sách phiếu thu của ngày hiện tại.

 

4. Xem chi tiết phiếu thu

Lưu ý: Chỉ những phiếu thu được gắn loại phiếu thu được hệ thống cài đặt sẵn người dùng mới có thể xem chi tiết, những loại phiếu thu khác chọn chỉnh sửa để xem thông tin


Câu hỏi thường gặp

Tính năng này sẽ giúp chủ Salon/Spa hoặc người quản lý: 
  • Quản lý dòng tiền vào của salon/spa khi phát sinh giao dịch;
  • Dễ dàng đối chiếu từ đó làm tăng tính minh bạch trong việc kinh doanh của salon/spa;
  • Dễ dàng kiểm soát và biết được nguồn thu đến từ đâu.