Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Quản lý phiếu Chi

I. Quản lý loại phiếu chi

Loại phiếu chi là danh mục phiếu giúp bạn dễ dàng phần loại các loại phiếu chi theo ý muốn của mình như công nợ, lấy hàng về bán,… bên cạnh đó, hệ thống sẽ cài đặt sẵn những loại phiếu chi cố định phù hợp với từng loại nhu cầu nhất định của salon, ví dụ như thanh toán lương sẽ được hệ thống cài đặt cố định.

 

1. Thêm mới loại phiếu chi

Tại trang Thu chi / Phiếu chi, chọn Loại phiếu chi, chọn Thêm loại phiếu chi, hệ thống hiển thị popup để người dùng điền thông tin.

 

 

Lưu ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc nhập thông tin

 

2. Xoá loại phiếu chi

Tại trang Thu chi / Phiếu chi, chọn xóa loại phiếu chi muốn xoá.

 

Lưu ý: Những loại phiếu chi được hệ thống cài đặt sẵn không xoá được

 

II. Quản lý phiếu chi

1. Tạo phiếu chi

Tại trang Thu chi / Phiếu chi, chọn Tạo phiếu chi, hệ thống hiển thị popup để người dùng điền thông tin.

 

 

 

Lưu ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc điền thông tin

 

2. Chỉnh sửa và xóa phiếu chi

(1): Khi chọn chỉnh sửa, hệ thống sẽ hiển thị popup chứa thông tin phiếu chi như khi tạo mới phiếu chi.

(2): Khi chọn xóa phiếu chi, hệ thống hiển thị cảnh báo để xác nhận rằng bạn chắc chắn muốn xóa phiếu chi này ra khỏi hệ thống.

 

Lưu ý:  Đối với loại phiếu chi là “Trả lương” được hệ thống cài đặt sẵn không thể xóa và chỉnh sửa được tại màn hình danh sách phiếu chi, chỉ xóa được khi người dùng vào phần Quản lý lương, trang chi tiết lương của nhân viên, chọn mục Thanh toán vào chọn xoá mục muốn xoá, xem tại đây.

 

3. Xem danh sách phiếu chi

Tại trang Thu chi / Phiếu chi, hệ thống mặc định hiển thị danh sách phiếu chi của ngày hiện tại.


Câu hỏi thường gặp

Tính năng này sẽ giúp chủ Salon/Spa hoặc người quản lý: 
  • Quản lý dòng tiền ra của salon/spa khi phát sinh giao dịch;
  • Dễ dàng đối chiếu từ đó làm tăng tính minh bạch trong việc kinh doanh của salon/spa;
  • Dễ dàng kiểm soát và biết được salon/spa chi tiền cho công việc gì.