Cập nhật ngày 19/05/2022


  • Tính năng mới Cài đặt Quỹ đầu ngày linh động – cố định sẽ đáp ứng quy trình, nghiệp vụ quản lý sổ quỹ tiền mặt của từng Salon/Spa; giúp cài đặt chính xác tiền quỹ đầu ngày theo mong muốn; dễ dàng đối chiếu số liệu giữa số tiền ghi nhận trên phần mềm và số tiền thực tế trong két, đảm bảo tính minh bạch và chính xác của số liệu;…

Cập nhật ngày 19/05/2022


  • Tính năng mới Cài đặt Quỹ đầu ngày linh động – cố định sẽ đáp ứng quy trình, nghiệp vụ quản lý sổ quỹ tiền mặt của từng Salon/Spa; giúp cài đặt chính xác tiền quỹ đầu ngày theo mong muốn; dễ dàng đối chiếu số liệu giữa số tiền ghi nhận trên phần mềm và số tiền thực tế trong két, đảm bảo tính minh bạch và chính xác của số liệu;…

Cập nhật ngày 19/05/2022


  • Tính năng mới Cài đặt Quỹ đầu ngày linh động – cố định sẽ đáp ứng quy trình, nghiệp vụ quản lý sổ quỹ tiền mặt của từng Salon/Spa; giúp cài đặt chính xác tiền quỹ đầu ngày theo mong muốn; dễ dàng đối chiếu số liệu giữa số tiền ghi nhận trên phần mềm và số tiền thực tế trong két, đảm bảo tính minh bạch và chính xác của số liệu;…