Cập nhật ngày 02/06/2022


  • Tính năng Cài đặt nâng cao cho phép nhân viên ăn hoa hồng trước hoặc sau khi giảm giá tổng bill giúp salon/spa linh hoạt tùy chọn cách áp dụng hoa hồng phù hợp với quy trình quản lý của doanh nghiệp mình.
  • Xem hướng dẫn sử dụng tại đây

Cập nhật ngày 02/06/2022


  • Tính năng Cài đặt nâng cao cho phép nhân viên ăn hoa hồng trước hoặc sau khi giảm giá tổng bill giúp salon/spa linh hoạt tùy chọn cách áp dụng hoa hồng phù hợp với quy trình quản lý của doanh nghiệp mình.
  • Xem hướng dẫn sử dụng tại đây

Cập nhật ngày 02/06/2022


  • Tính năng Cài đặt nâng cao cho phép nhân viên ăn hoa hồng trước hoặc sau khi giảm giá tổng bill giúp salon/spa linh hoạt tùy chọn cách áp dụng hoa hồng phù hợp với quy trình quản lý của doanh nghiệp mình.
  • Xem hướng dẫn sử dụng tại đây